Bo Polska to nasza myśl, gdziekolwiek byśmy się nie  znaleźli.

gen. bryg. S.Sosabowski

I Dzieje budynku szkolnego

Szkoła powstała w latach 20-tych XIX wieku, bo tak można przyjąć, ponieważ szkoły sąsiednie w Lipuszu i Tuszkowach powstały w roku 1818 i 1819, jak podają istniejące kroniki tych szkół. Pierwszy budynek szkolny nie zachował się, a lokalizacja jego była prawdopodobnie tam, gdzie obecnie stoi dom p.p. Peplińskich.Obecny budynek został zbudowany w latach 80 – tych XIX stulecia. Składał się z dwóch izb lekcyjnych i mieszkania nauczycielki.
W latach 1905 – 1907 dobudowano jeszcze jedną izbę lekcyjną od strony południowej oraz korytarz.
Dalszy rozwój bazy szkolnej nastąpił w latach 1965 – 1967. W tym okresie powstał nowy budynek tzw. „ pawilon”, zbudowany w znacznej mierze z ofiarności i pracy miejscowego społeczeństwa. Mieszczą się w nim 4 klasy.
W roku 1988 rozpoczęto rozbudowę „pawilonu”, dobudowano łącznie trzy klasy, świetlicę, kuchnię i sanitariaty. Prace te  zakończono  w listopadzie 1992 r.,
łącznie z podłączeniem obu budynków do centralnego ogrzewania.

W roku 2007 oddano do użytku salę gimnastyczną, natomiast w roku 2012 szkoła wzbogaciła się o boisko wielofunkcyjne wraz z 60 m bieżnią o nawierzchni poliuretanowej, w tym samym roku oddano do użytku plac zabaw dla uczniów klas młodszych.

II Kierownictwo szkoły

Ostatnim niemieckim kierownikiem szkoły był niejaki Masgeber. Od 1920 szkoła w Kaliszu była już szkołą polską, trudno jednak ustalić kto był jej pierwszym kierownikiem. Z kronik możemy się dowiedzieć, iż kolejnymi kierownikami szkoły począwszy od roku 1931 byli:

Józef Przytarski – 1931-39 i 1945-56,
Stanisław Panczocha – 1956-57,
Czesław Kropidłowski – 1957-58,
Alfons Ostrowski – 1958-85,
Stanisław Milewski – 1985-90,
Andrzej Nakielski – 1990-92,
Jolanta Czapiewska – 1992-2007,
Piotr Laska – 2007 do chwili obecnej.

III Organizacja szkoły

Najstarsze wzmianki  o organizacji pracy szkoły pochodzą z lat 1904 i 1927. W roku 1904 były trzy klasy, dwoje nauczycieli i 160 uczniów. W roku 1927 były trzy klasy,  troje nauczycieli i 111 uczniów. W wyniku reformy oświaty w roku 1935 szkoła stała się szkołą II stopnia z najwyższą klasą szóstą o trzech nauczycielach. Przyjmowano uczniów z innych szkół niżej zorganizowanych do klasy szóstej, którzy pragnęli kontynuować naukę w gimnazjum. W przyjmowaniu uczniów
do gimnazjum, wymagano, zgodnie z reformą, ukończenia klasy szóstej.
Po II wojnie światowej rozpoczęło naukę 182 uczniów w jednej izbie lekcyjnej w dniu 22 maja 1945r. Pierwszy rok nauki zakończył się 15 lipca. Rok szkolny 1945/46 rozpoczęto już jako szkoła pięcioklasowa z 3 nauczycielami. W następnym roku została powiększona do sześciu klas, a w 1948r. jako szkoła  pełna siedmioklasowa
o 4 nauczycielach z klasami nie łączonymi.
W roku 1966, w wyniku reformy oświaty szkoła z siedmioklasowej stała się ośmioklasową. Liczba uczniów w każdym roku szkolnym wahała się od 110-140. Z każdym rokiem szkolnym liczba nauczycieli wzrastała, tak że w 1998 roku uczyło 14 nauczycieli w tym 12 na pełnym etacie. Łącznie liczba dzieci w 1998 wynosiła w oddziale przedszkolnym 26, a w klasach I-VIII 158.
Po kolejnej reformie oświaty w 1999r. szkoła znów stała się sześcioklasową plus oddział przedszkolny. W budynkach szkolnych dodatkowo maja zajęcia trzy klasy Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach. Obecnie (2015 r.) grono liczy 15 nauczycieli w tym  11 na pełnym etacie. Łączna liczba dzieci to 120 w szkole podstawowej i 37 w gimnazjum.